• Pozovite nas

    +381 34 6 102 104
  • Naša lokacija

    Kralja Petra 16/IV
  • Pon - Pet

    07.30 do 15.30

Skupština

Skupština društva imenovana je Odlukom Skupštine grada o osnivanju PD eKG InfoData broj xxx-xxx/2021. od 27.6.2021. godine.<br><br>

Članovi Skupštine:
Danilo Savić - predsednik
Rođen 20. februara 1974.godine u Kragujevcu, gde je završio osnovnu i srednju školu, a potom i diplomirao na Mašinskom fakultetu.

Nakon diplomiranja se zaposlio u Unior Components (ex. Zastava Alati) gde je, nakon završenih specijalizovanih međunarodnih obuka iz oblasti informacionih tehnologija, obavljao poslove inženjera i rukovodioca službe za informacione tehnologije.

Od 2002. godine je započeo rad u Direktnoj banci (ex. Credy, KBM) na poslovima iz oblasti informacionih tehnologija. Nakon više operativnih funkcija u banci, rukovodio je Sektorom informacionih i komunikacionih tehnologija više od 8 (osam) godina, a obavljao je i poslove v.d. Izvršnog direktora sektora podrške. Najznačajniji projekti u kojima je učestvovao i/ili rukovodio su: integracija banke u platni promet NBS, implementacija bankarskog informacionog sistema, spajanje informacionih sistema banaka koje su se integrisale u matičnu banku, konsolidacija primarnog i izrada rezervnog data centra, primena standarda bezbednosti informacionih sistema i sl. U dva navrata je obavljao funkciju člana odbora za informacione tehnologije i odbora za digitalno bankarstvo pri Udruženju banaka Srbije.
 
Od 2016. godine je zaposlen u JSP „Kragujevac“ na poslovima direktora sektora informacionih i komunikacionih tehnologija i sektora  objedinjene naplate i informacionih tehnologija, a nakon toga je obavljao funkciju člana Gradskog veća za IKT, eUpravu i Pametan grad. Najznačajniji projekat koje je realizovao je uspostavljanje Gradskog Data centra, a istaknute rezultate je postigao i u raznim projektima u oblasti otvaranja podataka za šta je i nagrađen godišnjom nagradom 2019.godine.

Nakon toga je obavljao poslove Projekt menadžera u ICLS (deo FUJITSU) i ITSM menadžera u sTech (deo UNIQA grupe) gde je vodio projekat migracije data centara iz lokalnih zemalja (Crna Gora, Srbija, BiH, Hrvatska i Bugarska) u Cloud sistem.

Govori engleski jezik.

Oženjen je i otac je dvoje dece.
 
Nadležnosti Skupštine
1) donosi izmene osnivačkog akta;
2) donosi godišnji program poslovanja;
3) donosi poseban program korišćenja sredstava iz budžeta Grada (subvencije);
4) usvaja tromesečni izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja Društva;
5) donosi statut;
6) usvaja finansijske izveštaje kao i izveštaje internog revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
7) nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora o radu Društva;
8) donosi odluku o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva;
9) donosi odluku o statusnim promenama, promenama pravne forme i promeni delatnosti Društva;
10) donosi odluku o povezivanju Društva sa drugim društvima;
11) donosi odluku o pristupanju drugih članova Društvu uz unošenje uloga;
12) donosi odluku o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka;
13) donosi odluku o otuđenju imovine koja pripada Društvu;
14) donosi odluku o davanju u zakup imovine koja pripada Društvu;
15) donosi Pravilnik o radu Društva, na predlog direktora;
16) imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno kriterijume za utvrđivanje naknade;
17) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
18) odlučuje o pokretanju postupaka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
19) imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
20) odlučuje o davanju prokure i poslovnog punomoćja Društva;
21) odlučuje o sticanju, prodaji i zalaganju imovine;
22) donosi odluku o davanju u zakup ili drugom raspolaganju imivinom koja im je data na korišćenje;
23) daje saglasnost na akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji posla;
24) donosi Poslovnik o svom radu;
25) odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu iz člana 167. Zakona o privrednim društvima;
26) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i osnivačkim aktom.

O nama

PIB: 112600173

Matični broj: 21704245

Šifra delatnosti: 6311

PAK: 552615

Žiro račun: 155-75404-02

 

Kontakt

Korisni linkovi

Pišite nam

Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.

Publish modules to the "offcanvas" position.